Ochrana osobních údajů

Ochranu soukromí a osobních údajů považujeme za velmi důležitou a s osobními údaji nakládáme výhradně v souladu s platnou legislativou. Zásady zpracování osobních údajů ve společnosti PENAM, a.s. naleznete ZDE. Zásady zpracování osobních údajů ve společnosti Pekárna Zelená louka, a.s. naleznete ZDE

Správce osobních údajů
– Správce osobních údajů je ten, kdo provádí zpracování osobních údajů a také za toto zpracování odpovídá. Správce může zpracovávat osobní údaje sám nebo pověřit jinou osobu. Takto pověřenou osobu pak nařízení označuje za zpracovatele osobních údajů.
– Správcem osobních údajů jsou následující společnosti jako společní správci (dále jen „správce“):
PENAM, a.s., se sídlem Cejl 504/38, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČO 46967851,
Pekárna Zelená louka, a.s., se sídlem Herink, Hlavní 71, PSČ 251 01, IČO 41035895.

Za jakým účelem zpracováváme vaše osobní údaje
Každé zpracování Vašich osobních údajů má svůj účel a sleduje zákonný anebo legitimní účel:
– Projevil(a) jste zájem o pracovní pozici, k jejímuž obsazení otevřel správce výběrové řízení.
– Osobní údaje správce zpracovává za účelem provedení kontrolních opatření před uzavřením pracovní smlouvy, jejíž smluvní stranou se v případě úspěšného přijímacího řízení máte stát.
– Dále můžeme Vaše osobní údaje v nezbytně nutném rozsahu zpracovávat, nebudete-li ve výběrovém řízení úspěšný(á), k Vaší další žádosti o jinou pracovní pozici.
– Vaše osobní údaje můžeme využít pro předsmluvní jednání s Vámi v případě, že budete vybrán(a) na pozici a rozhodnete se pracovní nabídku přijmout.
– Správce zpracovává osobní údaje vždy pouze v tom rozsahu, v jakém je to nezbytné pro dosažení účelu zpracování. Zpracování probíhá jak manuálně, tak i automatizovaně či částečně automatizovaně.

Komu zpřístupňujeme Vaše osobní údaje
– Správce zpřístupňuje Vaše osobní údaje pouze oprávněným osobám a zcela v souladu s GDPR, popř. dalšími zákony.
– Osobní údaje mohou být poskytnuty zpracovatelům osobních údajů, přičemž vždy platí, že s každým subjektem, který pro správce provádí zpracování osobních údajů, má správce jako se zpracovatelem uzavřenou smlouvu o zpracování osobních údajů, která obsahuje záruky zpracovatele o technickém a organizačním zabezpečení osobních údajů.
– Zpracovatelem Vašich osobních údajů z titulu kandidáta na pracovní pozici je:
Společnost AGROFERT, a.s., se sídlem Pyšelská 2327/2, Chodov, 149 00 Praha 4, IČO 26185610,
Společnost LMC s.r.o., se sídlem Praha 7, Jankovcova 1569/2c, PSČ 170 00, IČO 26441381.

– Zásady zpracování osobních údajů uchazečů o zaměstnání v koncernu AGROFERT jsou k dispozici na tomto odkazu
Další informace o zpracování údajů společností LMC s.r.o. poskytuje pověřenec pro ochranu osobních údajů Jan Svoboda, e-mail: dpo@lmc.eu, resp. jsou dostupné na tomto odkazu.

Doba zpracování osobních údajů
– Osobní údaje správce zpracovává vždy pouze po dobu nezbytně nutnou vzhledem k účelu jejich zpracování, přičemž respektuje zákonné povinnosti specifikující časové limity, pro jejichž plnění musí nezbytně ke zpracování osobních údajů docházet.
– Nedohodneme-li se při realizaci Vaší žádosti odeslané v rámci výběrového řízení jinak, Vaše osobní údaje zpracováváme do doby, než danou pracovní pozici obsadíme a dále po dobu 6 měsíců po jejím obsazení (abychom Vás mohli kontaktovat s nabídkou tohoto místa v případě, kdyby se původně vybraný kandidát na dané pozici neosvědčil; po této době mohou být po přiměřenou dobu archivovány ještě e-maily, které si s Vámi vyměníme, za účelem ochrany našich práv či práv třetích osob). Pokud Vás přijmeme do zaměstnání, stane se Vámi zaslaný životopis a ostatní obdobné údaje o Vás součástí Vašeho osobního spisu a budeme jej zpracovávat po dobu vedení tohoto spisu.
– Jakékoliv zpracování Vašich osobních údajů je ukončeno v okamžiku, kdy již není z hlediska účelu, pro které bylo prováděno, nezbytné. V návaznosti na ukončení zpracování dochází k jejich výmazu (k likvidaci).

Vaše práva (práva subjektu údajů)
– V souladu s textem GDPR máte právo obrátit se na správce s žádostí o opravu osobních údajů, o jejich doplnění neúplných osobních údajů či jejich výmaz, dále např. o vydání potvrzení (na přístup k osobním údajům), které Vaše osobní údaje správce zpracovává.
– Pokud se domníváte, že je zpracování Vašich osobních údajů prováděno v rozporu s ochranou danou GDPR s ohledem na účel zpracování, máte právo požádat správce o vysvětlení či o provedení opravy, případně jiných nezbytných opatření (právo vznést námitku). Pro uplatnění těchto práv můžete kdykoliv správce kontaktovat.
– Pro případné připomínky a dotazy k ochraně osobních údajů a pro kontakt ve věci výkonu Vašich zákonných práv můžete použít následující kontakty:
PENAM, a.s., právní oddělení, Cejl 504/38, 602 00 Brno – Zábrdovice
e-mail: osobni.udaje@penam.cz
tel.: +420 545 518 111 (vyžádejte si přepojení na právníka)
ID datové schránky: b77rtzj

Máte právo se stížností týkající se zpracování osobních údajů se obrátit na dozorový orgán
Úřad pro ochranu osobních údajů
Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7
tel.: 234 665 111
e-mail: posta@uoou.cz
web: www.uoou.cz

Napište nám

    Zanechte nám své telefonní číslo, abychom Vás mohli rychleji kontaktovat

    Náš tým

    Naši personalisté se starají o to, aby mezi zaměstnanci šlo všechno jako po másle. A protože jim na našich lidech skutečně záleží, jdou do toho naplno. Nebojte se je kdykoliv kontaktovat.